1.

Odemkněte platební terminál pomocí tlačítka 5 a

2.

Zadejte sumu transakce a stiskněte

3.

Načtěte platební kartu (bezkontaktní, čipem, mag. proužkem)

4.

Požádejte klienta o zadání PIN*

5.

Terminál zpracuje transakci a vytiskne stvrzenku pro obchodníka

6.

Stisknutím tlačítka
terminál vytiskne stvrzenku pro zákazníka

* při kartě na podpis žádá terminál o kontrolu podpisu na stvrzenku - zkontrolujte, zda souhlasí podpis na stvrzence s podpisem na zadní straně karty - pokud ano, stiskněte ; pokud ne, stiskněte a transakce bude zamítnuta. Pokud je platba zamítnuta, zákazník musí platbu opakovat.

Popis tlačítek:

“CANCEL”-Tlačítko slouží na zapnutí/vypnutí terminálu a zrušení operace.

“CLEAR”-Tlačítko slouží na vymazání posledního zadaného znaku.

“ENTER” -Tlačítko slouží na potvrzení výběru.

V případě chybně zadané sumy máte možnost zrušit poslední transakci.

ZRUŠENÍ TRANSAKCE JE MOŽNÉ ZOPAKOVAT JEN ZA PŘÍTOMNOSTI DRŽITELE KARTY.

1.

Po odemknutí terminálu stiskněte tlačítko a zvolte možnost “Menu transakcí”, následně vyberte možnost “Zrušení poslední transakce”.

2.

Zkontrolujte údaje o transakci, které se zobrazí na obrazovce terminálu.

3.

Pokud údaje souhlasí, stiskněte tlačítko . První kopie vytisknuté stvrzenky je pro obchodníka, druhá je pro zákazníka.

4.

Pokud údaje nesouhlasí, transakce nemůže být zrušena.

Funkce Návrat umožňuje připsání sumy zpět na účet držitele karty.

1.

Odemkněte platební terminál pomocí tlačítka 5 a

2.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost Menu transakcí

3.

Zvolte možnost Návrat

4.

Zadejte uživatelské heslo. Základní heslo je 0000*

5.

Zadejte sumu Návratu

6.

Načtěte platební kartu

7.

Terminál zpracuje transakci a vytiskne stvrzenku pro obchodníka

8.

Stisknutím tlačítka terminál vytiskne stvrzenku pro zákazníka

* Pokud chcete změnit heslo pro Návraty na vlastní, stiskněte tlačítko , zvolte možnost “Správa POS“, následně vyberte “Změna uživatelského hesla“. Je potřeba zadat původní heslo (základní heslo je 0000), potom zadat nové heslo a kvůli kontrole znovu zopakovat nové heslo.

Tato funkce umožňuje vytisknout přehled pohybů na terminálu od poslední uzávěrky. Tento přehled slouží jen jako informace pro obchodníka. Uzávěrka pro zúčtování se dělá automaticky o půlnoci.

1.

Odemkněte platební terminál pomocí tlačítka 5 a

2.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost Správa transakcí

3.

Zvolte možnost Uzávěrka

Uzávěrku je možné vytisknout kdykoliv, ale stavy počítadel se vymažou - slouží k uzavření dne/směny.

Mezisoučet je též možné vytisknout kdykoliv, stavy počítadel se v tomto případě nevymažou.

V případě potřeby znovu vytisknutí poslední stvrzenky.

1.

Stiskněte tlačítko

2.

Zvolte možnost “Správa transakcí“, následně “Kopie stvrzenky”

3.

Terminál vytiskne stvrzenku z poslední platební transakce. Kopii uzávěrky a mezisoučtu není možné vytisknout.

1.

Zvolte možnost Prodej.

2.

Zadejte celkovou sumu nákupu a tlačítkem šipka dolů zvolte DPH. Potvrďte zeleným tlačítkem. Následně můžete zadat další položku s jinou hodnotou DPH. Opět potvrdit zeleným tlačítkem. Po zadání všech položek nákupu znovu stiskněte zelené tlačítko pro výběr typu úhrady.

3.

1. Hotovost Zvolte možnost 1 pro platbu v hotovosti. 2. Karta Zvolte možnost 2 pro platbu kartou.

4.

Hotovost Terminál Vás vyzve k potvrzení celkové sumy nákupu. Zeleným tlačítkem potvrdíte nákup a vytisknete potvrzení EET. Červeným tlačítkem se vrátíte zpět do možnosti Prodej s uloženým posledním nákupem.

5.

Po potvrzení terminál vytiskne doklad EET. Po dalším stisknutí zeleného tlačítka terminál vytiskne druhý doklad EET.

6.

Karta V závislosti na typu platební karty použijte vhodný snímač na načtení karty. V případě, že karta i terminál podporují bezkontaktní technologii, můžete realizovat načítání bezkontaktně.

7.

Terminál vyhodnotí, zda-li je požadováno ověření držitele karty PIN kódem. Pokud je vyžadován PIN, požádejte zákazníka o jeho zadání. Opravit poslední zadaný znak je možné stisknutím žluté klávesy. Zadání PINu potvrďte zelenou klávesou. Chybně zadaný PIN u čipových karet terminál oznámí a celkově umožní 3 pokusy zadání PINu.

8.

Platební terminál se spojí s autorizačním centrem a uskuteční transakci.

9.

Po úspěšné transakci terminál vytiskne potvrzení o transakci kartou a potvrzení EET.

10.

V případě neúspěšné transakce se terminál vrátí zpět do možnosti Prodej s uloženým posledním nákupem.

1.

Zvolte možnost Storno.

2.

Zvolte možnost Storno. Zadejte celkovou sumu storna a tlačítkem šipka dolů zvolte DPH. Potvrďte zeleným tlačítkem. Následně můžete zadat další položku s jinou hodnotou DPH. Opět potvrdit zeleným tlačítkem. Po zadaní všech položek storna znovu stiskněte zelené tlačítko pro výběr typu storna.

3.

1. Hotovost Zvolte možnost 1 pro platbu v hotovosti. 2. Karta Zvolte možnost 2 pro platbu kartou.

4.

Hotovost Terminál Vás vyzve k potvrzení celkové sumy nákupu. Zeleným tlačítkem potvrdíte nákup a vytisknete potvrzení EET. Červeným tlačítkem se vrátíte zpět do možnosti Prodej s uloženým posledním nákupem.

5.

Po potvrzení terminál vytiskne doklad EET. Po dalším stisknutí zeleného tlačítka terminál vytiskne druhý doklad EET.

6.

Karta V závislosti na typu platební karty použijte vhodný snímač na načtení karty. V případě, že karta i terminál podporují bezkontaktní technologii, můžete realizovat načítání bezkontaktně.

7.

Platební terminál se spojí s autorizačním centrem a uskuteční transakci.

8.

Po úspěšné transakci terminál vytiskne potvrzení o transakci kartou a potvrzení EET.

9.

V případě neúspěšné transakce se terminál vrátí zpět do možnosti Prodej s uloženým posledním nákupem.

Kopie účtenky EET

Terminál vytiskne potvrzení o poslední EET transakci. Kopii uzávěrky a mezisoučtu není možné vytisknout.

Mezisoučet

Terminál vytiskne celkový počet přijatých transakcí a jejich sumu. Rozdělené jsou podle DPH. Mezisoučet je možné vytisknout vždy, stavy počítadel se nevymažou.

Uzávěrka

Terminál vytiskne celkový počet přijatých transakcí a jejich sumu. Rozdělené jsou podle DPH. Uzávěrku je možné vytisknout vždy, nicméně stavy počítadel se vymažou!!! Slouží na uzavření dne / směny

Test linky

Slouží na ověření komunikace a dostupnost EET.

Slouží k aktivaci EET. Po aktivaci slouží pro zobrazení informací o EET.

Aktivace EET

Po kliknutí na odkaz, který Vám přišel do e-mailu po požádání o EET, se dostanete na stránku, kde je potřeba zadat sériové číslo terminálu na kterém chcete EET aktivovat. 1. Při aktivaci EET na více terminálech zadejte sériová čísla oddělené klávesou Enter.

Po zadání sériového čísla potvrdťe tlačítkem Submit.

Následně vyplňte všechny informace k pokladnímu zařízení. Potom nahrajte certifi kát pomocí tlačítka vybrat soubor. Soubor certifi kátu musí mít koncovku. p12 1. Všechna pole jsou povinná.

Po potvrzení tlačítkem Submit zvolte na terminálu možnost EET info / aktivace. Terminál si stáhne všechny potřebné informace a aktivuje možnost EET v terminálu.

Výchozí DPH

Slouží ke zvolení výchozí sazby DPH v možnostech Prodej a Storno.

Plátce DPH

Zde si zvolíte, zda-li jste plátce DPH či nikoliv.

Papír do terminálu je z termo papíru, velikost 57x40mm.
Pro výměnu rolky otevřete kryt terminálu a starou rolku vyměňte za novou.
Pro správnou funkčnost tisku musí být kryt úplně zavřený.

V případě poruchy terminálu postupujte podle následujících pokynů.

1.

Restartujte terminál – stiskněte tlačítko , zvolte možnost “Správa POS“, následně “Restart POS“.

2.

Proveďte Test linky – stiskněte tlačítko , zvolte možnost “Správa POS“, následně “Test linky“.

Test linky je úspěšný, pokud se na stvrzence vytiskne "SCHVÁLENO".

3.

Pokud Test linky není úspěšný, zkontrolujte připojení k internetu. V horním stavovém řádku je ikona připojení k internetu. Při nefunkčním připojení vidíte jednu z těchto ikon:

V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOKÁŽETE PORUCHU ODSTRANIT, OBRAŤTE SE NA NAŠI LINKU TECHNICKÉ PODPORY +420 246 028 444.

Stáhnout manuál pro POS terminál ve formátu PDF